Medlemmer

Medlemmene våre er forskningsinstitusjoner, oppstartsmiljøer, investorer, eiendomsutviklere og offentlige aktører som bygger på hverandres styrker for å skape et verdensledende innovasjonsdistrikt midt i Oslo.

[object Object]

Universitetet i Oslo (UiO)er Norges eldste og høyest rangerte universitet, med 28 000 studenter og 7000 ansatte. UiO driver forskning og undervisning på høyt nivå i medisin, odontologi, matematisk-naturvitenskapelige fag, humanistiske fag, samfunnsvitenskaper, utdanningsvitenskap, teologi og jus.

[object Object]

SINTEFer et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er med sine 2000 ansatte blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

[object Object]

Osloer Norges hovedstad og største by. Kommunen har som mål å videreutvikle Oslo til en ledende og attraktiv kunnskapsby og næringsregion i Europa, bl.a. gjennom etableringen av innovasjonsdistrikter som en motor for nye jobber og verdiskaping. Oslo er kåret til Norges mest næringsvennlige kommune.

[object Object]

Helse Sør-Øst RHFer det største av fire regionale helseforetak i Norge og er den strategiske enheten som eier de 11 helseforetakene i regionen. Foretaket har rundt 80 000 ansatte og sørger for spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker.

[object Object]

Oslo universitetssykehus (OUS)er et lokalsykehus i Oslo, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte. Sykehuset står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

[object Object]

Handelshøyskolen BIer en av Europas største handelshøyskoler med sine ca. 20 000 studenter og 250 000 alumni. Gjennom årenes løp har BI hatt en betydelig samfunnspåvirkning på politiske beslutninger, praksis i næringslivet og samfunnet generelt. Virksomheten er organisert i en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er forskning og undervisning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

[object Object]

NGIer et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag som integrerer geoteknisk, geologisk og geofysisk ekspertise. De bygger nå en ny forsknings- og næringslivscampus, Campus Ullevål, som blir en bærekraftshub for forskningsmiljøer, oppstartsbedrifter og etablerte selskaper.

[object Object]

Forskningsparken i Osloer et kraftsenter for omstilling og vekst med over 150 oppstartsbedrifter, flere inkubatorer og faglige klynger. Her jobber bedrifter og forskningsinstitutter sammen for å løse fremtidens utfordringer innen livsvitenskap, helse, IKT, energi og klima.

[object Object]

Oslo Cancer Clusterer en non-profit forsknings- og næringsklynge som arbeider for å korte ned tiden det tar å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder mot kreft. Klyngen har medlemmer fra hele verdikjeden fra forskning til industri. De spenner fra universitetssykehus, forskningsinstitusjoner, pasientorganisasjoner og startups til legemiddelselskaper.

[object Object]

Norsk Regnesentral (NR)er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv, offentlig sektor og private organisasjoner både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene deres er statistisk modellering, maskinlæring og IKT, og de er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Instituttet har rundt hundre ansatte.

[object Object]

Transportøkonomisk institutt (TØI)er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI driver også forskningsformidling og bidrar til nyttiggjøring av forskningsresultater gjennom brukersamarbeid.

[object Object]

Studentsamskipnaden SiOer samskipnaden til rundt 67 000 studenter tilknyttet 28 utdanningsinstitusjoner i Oslo. SiOs tilbud inkluderer studentboliger, studentbarnehager, treningssentre, kafeer og kaffebarer, helsetjenester, rådgivnings-tjeneste og karriereveiledningstjeneste.

[object Object]

Oslo Pensjonsforsikring (OPF)leverer offentlig tjenestepensjon og personalforsikringer til de fleste ansatte i Oslo kommune, selskap kommunen eier og flere statlige helseforetak. Selskapet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge med mer enn 137 milliarder kroner i forvaltningskapital, hvorav om lag 25 milliarder kroner er investert innenfor eiendom. OPF er blant annet eier i Ullevaal Stadion som ligger i Oslo Science City.

[object Object]

Ferder et familieeid, norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og på finansielle investeringer. Konsernet har også et omfattende engasjement innen sosialt entreprenørskap. Ferd har den senere tid satset på selskapsinvesteringer som har positiv effekt på FNs bærekraftsmål, i tillegg til finansiell avkastning.

[object Object]

Opplysningsvesenets fond (OVF)er en av Norges største grunneiere og forvalter eiendommer og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge. Gjennom 200 år har de bidratt til å utvikle lokalsamfunn i hele Norge.

[object Object]

Bertel O. Steenhar gjennom årene vært kjent som en av landets største bilforhandlere, men har i senere år vært en foregangsvirksomhet innenfor nye mobilitets- og delingsløsninger. Bertel O. Steen eier og drifter kombinasjonsbygget Sogn Arena med kontorer samt forhandleren Bertel O. Steen Ullevål.

Styret

Styret i Oslo Science City er satt sammen av toppledere fra medlemsorganisasjonene. De bidrar med unik kompetanse og ledererfaring innen forskning, næringsliv, oppstartsvirksomhet, eiendomsutvikling, finans og offentlig forvaltning.

Les mer