Sammen for et mer inkluderende innovasjonsdistrikt

Oslo Science Citys nabolagsmøte om inkludering og sosial bærekraft samlet idrettsbevegelsen, næringslivet, kommunen, universitetet og tomteeiere i området for å diskutere ideer og løsninger.

Idrett, utdanning og arbeidsliv er sentrale arenaer for arbeidet med å skape et mer inkluderende og sosialt bærekraftig samfunn. Det er imidlertid et stort potensial for å styrke inkluderingsarbeidet ved å utvikle et enda tettere samarbeid mellom disse ulike arenaene.

For å bygge et slikt styrket samarbeid, inviterte Oslo Science City i slutten av august til et nabolagsmøte på Ullevaal stadion om inkludering og sosial bærekraft. Mer enn førti ledere og engasjerte ansatte møtte opp for å lytte, diskutere og knytte nettverk. De kom fra idrettsbevegelsen, næringslivet, Oslo kommune og Universitetet i Oslo, i tillegg til sentrale tomteeiere og utviklere i området.

– Når vi skal bygge Norges første innovasjonsdistrikt i Oslo Science City, er det avgjørende for oss at dette skal være et levende og inkluderende område for alle i Oslo. Her i området finnes det både forskning og praktisk erfaring med inkluderingsarbeid som til sammen utgjør en utrolig kunnskapsressurs. Nå skal vi knytte sammen de ulike aktørene for å finne ideer og løsninger som kan styrke inkluderingsarbeidet, både lokalt her og i hele Norge, sier Christine Wergeland Sørbye. Hun er administrerende direktør i Oslo Science City og ledet møtet.

Inkludering skjer der folk møtes
Karl-Petter Løken, generalsekretær i Norges fotballforbund, fremhevet i sitt innlegg at fotball ikke bare er viktig for inkludering, men også et av Norges største folkehelsetiltak. For å sikre enda bredere inkludering i idretten er det viktig å gjøre tilpasninger av idrettsanlegg slik at alle få mulighet til å delta, utdypet generalsekretær i Idrettsforbundet, Nils Einar Aas.

– Det viktigste inkluderingsarbeidet skjer imidlertid i og mellom bygningene og anleggene, der hvor folk møtes og samspiller, sa Aas.

Idar Kreutzer fra NHO understreket at næringslivet er en stor samfunnsressurs for inkludering. Han trakk frem at mer enn 600 000 personer står utenfor arbeid og utdanning i Norge, og at grunnlaget for inkludering legges tidlig, gjennom utdanning, idrett og fritidsaktiviteter.

– Her må alle aktørene koble seg tettere på hverandre for å tenke gjennom hele kjeden som kan forebygge utenforskap, sa Kreutzer.

Forskning og utdanning gir muligheter
Viserektor Bjørn Stensaker fra Universitetet i Oslo fortalte om den store faglige bredden i universitetets forskning på utenforskap, som gir mulighet til å utforske utenforskap som et stort og sammensatt fenomen. I tillegg redegjorde han for samfunnsinnovasjon som et satsingsområde på universitetet. Dette er innovasjoner som ikke først og fremst har et kommersielt potensial, men som har som mål å bidra til å løse samfunnsutfordringer, for eksempel ved å forbedre tjenester fra det offentlige.

Oslo kommunes konstituerte næringssjef Øyvind Såtvedt understreket at utdanning har en viktig rolle i å forebygge radikalisering i tillegg til utenforskap. Han pekte på Ullern videregående skole som et forbilde i arbeidet med å knytte tettere bånd mellom skolegang og høyere utdanning. Skolen holder til i samme bygg som Oslo Cancer Cluster (OCC), og elevene på forskerlinjen får egne mentorer fra miljøet i og rundt OCC.

Inkluderende utviklingsprosjekter
Viktigheten av å skape gode og inkluderende møteplasser var et viktig tema hos utbyggerne som presenterte fire pågående og planlagte utbyggingsprosjekter i området. To av de planlagte prosjektene er naboer: Det ene av dem er utviklingen av Sognsveien 80-90, som eies av Oslo kommune og i dag blant annet huser Blindern videregående skole. Det andre er Sogn Arena, som eies av Bertel O. Steen Eiendom. Både Anders Fremming Andersen fra Utdanningsetaten og Øivind Solbakken fra Bertel O. Steen Eiendom løftet frem viktigheten av å tenke helhetlig i utviklingsarbeidet og skape gode byområder hvor ulike grupper av befolkningen kan møtes.

Ønsket om å skape samspill og byliv stod også sentralt for de to andre utbyggingsprosjektene som ble presentert. Campus Ullevål-prosjektet er et samarbeid mellom NGI og Aspelin Ramm, og skal bli et kraftsenter for forskning og innovasjon innen klima, energi og miljø. De to selskapenes ledere, Lars Andresen og Ida Aall Gram fortalte blant annet om arbeidet med å skape en åpen førsteetasje i bygget, med serveringstilbud, eventlokaler og vitensenter.

Planene for utbygging av Ullevaal stadion og tilbyggene rundt ble presentert av Erik Forgaard fra AS Ullevaal Stadion og Richard Groven fra Oslo Pensjonsforsikring. De to løftet frem ønsket om å samle folk og skape liv som en ledestjerne for arbeidet – både i møtelokaler, på fotballbanen og i næringsområdene.

Helhetlig samarbeid om inkludering
I den etterfølgende panelsamtalen ble det utvekslet tanker og perspektiver fra idrettspresident Zaineb Al-Samarai, president, Norges idrettsforbund, direktør Trond Lien fra Osloskolen og direktør Tore Rem fra den tverrfaglige forskningssatsingen UiO:Demokrati.

Al-Samarai understreket blant annet at denne typen helhetlig samarbeid om inkludering trengs over hele Oslo, ikke minst på østkanten. Lien og Rem fremhevet at både skolene og universitetet har mye å tjene på å åpne seg opp enda mer for samfunnet rundt, for å skape mer relevans og inkludering i utdanning og forskning.

Oslo Science City har allerede i flere år arbeidet med Blindern videregående skole og Universitetet i Oslo om prosjektarbeid innen bærekraft, der elevene tilegner seg verdifull kunnskap gjennom strukturert kontakt med næringslivet. Det er store muligheter for at det gode samarbeidet kan utvides til flere fag og større deler av Oslo-skolen.

– Vi ser frem til å arbeide mer sammen med aktører fra forskning, utdanning, idrett og næringsliv for å videreutvikle Oslo Science City som en plattform for inkludering og bærekraft, sier Christine Wergeland Sørbye