Det er veldig gledelig å merke entusiasmen rundt Demokratikonferansen 2024, sier UiO-prodekan Mathilde Skoie og Tore Rem, direktør for UiO:Demokrati.

Stor satsing på demokrati i Oslo Science City

Arbeidet med fagfeltet demokrati og inkludering skyter fart i Oslo Science City, blant annet med Norges største fagkonferanse om demokrati. UiO-prodekan Mathilde Skoie får en sentral rolle i innovasjonsdistriktets arbeid på feltet.

Publisert: 12. april 2024

Det er litt over ett år siden startskuddet gikk for UiO:Demokrati, Universitetet i Oslos tverrfaglige satsing på forskning, formidling, utdanning og utadrettet samarbeid knyttet til demokrati. Satsingen har også en sentral plass i Oslo Science Citys faglige gravitasjonsfelt Demokrati og inkludering, hvor innovasjonsdistriktet er en plattform for samarbeid mellom forskere, næringsliv, studenter, oppstartsbedrifter og offentlig sektor.

Professor Tore Rem, som er direktør for UiO:Demokrati, forteller at det har vært et innholdsrikt første år for satsingen. De har blant annet finansiert ni nye forskningsprosjekter og innledet omfattende dialog og samarbeid med skoler, frivillighet, politikere, museer, tenketanker og en rekke andre aktører som på ulike vis jobber med demokratirelaterte utfordringer.

– Noe av det aller mest gledelige fra dette året er entusiasmen vi har blitt møtt med i storsamfunnet. Det er viktig at universitetet tar ansvar på demokratifeltet, og det gjør vi aller best i tett kontakt med dem som er ute og jobber med disse spørsmålene i praksisfeltet. Nå er vi allerede godt i gang med å bygge brede samarbeid som legger til rette for langsiktig demokratiarbeid, utdyper Rem.

Norges største fagkonferanse om demokrati

En av de store satsingene fra UiO:Demokrati og Oslo Science City på dette feltet er etableringen av en årlig, nasjonal demokratikonferanse, kort og godt Demokratikonferansen. Dette blir Norges største fagkonferanse om demokrati, og er en Oslo Science City Arena-konferanse hvor aktører fra alle deler av samfunnet samles for å gjøre opp status for demokratiets tilstand lokalt, nasjonalt og globalt, og diskutere muligheter og utfordringer.

– Vi lever i en verden der autokratiseringen brer om seg. Demokratiene er i mindretall, og de blir færre. I det norske folkestyret er det mye å glede seg over, men også her kreves det fortsatt arbeid for å utvikle vårt eget demokrati, mener Rem.

Han peker blant annet på utfordringer som polarisering, synet på kunnskap, konspirasjonsteorier, ekkokamre og utenforskap, og nevner at deltakelsen ved forrige valg var rundt ti prosentpoeng lavere blant menn enn blant kvinner i aldersgruppen 18–30 år. Unge menn med lav utdanning er de som bruker stemmeretten minst.

– Også den neste generasjonen må sosialiseres inn i demokratiet. Samfunnet må gi dem en genuin opplevelse av deltakelse og av at deres stemme blir hørt og teller, fortsetter han.

Stor entusiasme

Et viktig mål for arrangørene av Demokratikonferansen 2024 er å lage en ny møteplass som skaper samarbeid og får fart i det praktiske arbeidet med å vedlikeholde og styrke det norske demokratiet. Og alt tyder på at de har lyktes med første delmål: Det er allerede venteliste for å delta på konferansen, og på scenen står en rekke av landets ledende forskere, politikere, samfunnsaktører og mediefolk.

– Det er veldig gledelig å merke entusiasmen rundt Demokratikonferansen 2024, og å se hvor mange som ønsker å delta. Målet vårt er å legge til rette for de mest spennende diskusjonene her til lands om demokratiet, og koble sammen ulike miljøer og mennesker på en måte som kan hjelpe oss å identifisere behov og finne praktiske løsninger, utdyper Rem.

Bidrar aktivt i Oslo Science City

Satsingen på demokrati og inkludering som et faglig gravitasjonsfelt skiller Oslo Science City fra de fleste andre innovasjonsdistrikter, påpeker Rem. Dette gjør innovasjonsdistriktet til en sentral partner for universitetets demokratiforskere, både for å bygge samarbeid med andre deler av samfunnet, og for å finne nye finansieringskilder for forsknings- og formidlingsarbeid. Demokratikonferansen og de godt besøkte demokratifrokostene som UiO:Demokrati og Oslo Science City arrangerer, er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen.

– Dette potensialet for økt samarbeid og aktivitet gjør at vi, som landets største faglige demokratisatsing, ser innovasjonsdistriktet som en mulighet og et sted vi ønsker å bidra aktivt, sier Rem.

Mathilde Skoie, prodekan for forskning og forskerutdanning ved UiOs humanistiske fakultet, er nylig oppnevnt som leder for gravitasjonsfeltet Demokrati og inkludering i Oslo Science City. Hun er allerede i gang med å etablere tematiske arbeidsgrupper som kobler viktige samfunnsmessige behov med sterke forskningsmiljøer i Oslo Science City.

– Universitetet har et viktig samfunnsoppdrag med å bringe forskningen ut i samfunnet og sørge for at den blir tatt i bruk. Det gjør vi best ved å bygge brede samarbeid med sentrale aktører fra ulike sektorer. Oslo Science City er universitetets viktigste plattform for å bygge slike samarbeid, og jeg gleder meg til å være med på dette arbeidet, sier Skoie.

Administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye, understreker at de sterke forskningsmiljøene tilknyttet UiO:Demokrati er en svært viktig ressurs for arbeidet med demokrati og inkludering i innovasjonsdistriktet.

– Dette er internasjonalt ledende forskningsmiljøer som jobber tverrfaglig med å forstå hvordan vi kan bygge et sterkt og inkluderende demokrati og forebygge utenforskap. Vi ser allerede tydelig hvilken verdi de bringer til gravitasjonsfeltet Demokrati og inkludering i Oslo Science City, sier Wergeland Sørbye.